انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


این رشته برای اولین بار در سال 1387 در این مرکز راه اندازی شد و در حال حاضر این دپارتمان تنها مرکز آکادمیک برای انجام مطالعات الکتروفیزیولوژی قلب کودکان و اقدامات درمانی مربوطه در کشور می باشد.

دستیاران قلب کودکان این مرکز با گذراندن دوره مربوطه اطلاعات پایه را دراین زمینه کسب نموده و در آینده با راه اندازی دوره تکمیلی در این رشته میتوان آموزش آن را به متقاضیان از سراسر کشور آغاز نمود .