انتخاب وب سایت مورد نظر :

دسترسی سریع :


1 ) واحد آزمایشگاه و کاتتریسم (cath lab) مجهز به 2 دستگاه پیشرفته آنژیوگرافی
2 ) واحد اکوکاردیوگرافی مجهز به 4 دستگاه اکوکاردیوگرافی پیشرفته مختص انجام اکوکاردیوگرافی از طریق مری و  اکوکاردیوگرافی جنین و اکو کاردیوگرافی ترانس توراسیک و 3 دستگاه اکوکاردیوگرافی مستقر در ICUها و 3 دستگاه مستقر در درمانگاه .
3 ) واحد الکتروفیزیولوژی قلب و تست ورزش کودکان
4 ) بخش های بستری عادی با ظرفیت 90 تخت
5 ) بخش مراقبت ویژه با ظرفیت 24 تخت
6 ) بخش مراقبت ویژه پس از جراحی قلب با ظرفیت 24 تخت .